088-2383000 info@runningit.nl

Algemene Voorwaarden Running IT – B2B
Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers.
De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse
vormen van dienstverlening die Opdrachtnemer aanbiedt.
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende modules:
Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het
algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds
tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle
modules.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het
Project af te ronden.
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd. Dienst: software, applicatie,
programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde
Dienst/Project gebruikt.
Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, adviezen of rapporten. Module: een module van deze
Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is,
alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer: opdrachtnemer, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 50363433 en deelnemer van Running IT
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan
zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en
voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
Website: www.runningit.nl
Module A. Algemeen
Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door
Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op
een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door
Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel
1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval
van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
– 1. de Overeenkomst;
– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
– 3. deze Algemene Voorwaarden;
– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.
Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking
A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project
uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.
Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het
bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van
Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor
ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers
binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.
A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te
brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door
Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen
projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per email of, bij gebrek aan functionerende emailcorrespondentie,
op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra
kosten.
Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding
A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
geleverd.
A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd
stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.
A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het
verzuim van rechtswege intreedt.
A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten
op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd
het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming
in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
A.3.5 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te
ontbinden of op te schorten, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd
dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
– Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
– de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
– op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
– er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk
wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan
worden gevergd.
A.3.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de
Overeenkomst.
A.3.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is
Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
Artikel A.4. Procedure na beëindiging
A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de
Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in
bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals
gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de
rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is
voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Artikel A.5. Prijzen
A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze
gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de
redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase,
maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De
betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van
rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet
binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per
maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie
treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
5. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of
enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of
op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
Artikel A.7. Meerwerk
A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als
aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder
ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan
Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst
dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De
werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden
vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk
is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te
verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.
Artikel A.8. Aansprakelijkheid
A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met
Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks
van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever
onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale
vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schade
toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een Gebrek in het
Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door
Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever
bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet naleven van licenties door Opdrachtgever
en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden,
waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.
Artikel A.9. Storingen en overmacht
A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon
of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich
jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het
intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van
een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.
A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet
of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de
verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet
beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende,
verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen
over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de
tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op
Overmacht in kennis stelt.
A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming,
die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
A.9.5 Indien een overmacht situatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst
Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet
rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom
A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter
beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden
of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische
bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken.
A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de
Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van
Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling en
25.000 euro per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht
van
Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen
treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één
werkdag nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is
Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.
Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens
A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar
Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”)
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door
Opdrachtnemer uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van
een nadere, apart overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de
in de Wbp bedoelde verbintenissen.
A.11.2 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
A.11.3 Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer,
voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze
slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
A.11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren
of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer.
A.11.5 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp,
gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal
Opdrachtnemer daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen
afzonderlijk worden gefactureerd.
Artikel A.12. Geheimhouding
A.12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers
alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
A.12.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die
Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een
goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht
is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de
kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.12.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en
wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter
van de informatie.
Artikel A.13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
A.13.1 Indien het een duurovereenkomst betreft behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per
elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.13.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen
deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Artikel A.14. Geschillenregeling
A.14.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende
overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
A.14.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,
welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit
voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals
aangeboden door Running IT (hierna in dit artikel Mediation genoemd).
A.14.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation
en verbinden zich er toe elke de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
A.14.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin
beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten
in een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen
dat voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een
akkoord uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een
vaststellingsovereenkomst.
Artikel A.15. Slotbepalingen Module Algemeen
A.15.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel
als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden
gestalte wordt gegeven.
A.15.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling
opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
A.15.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
A.15.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek
(waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.15.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke
Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar
maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
A.15.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
A.15.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan
derden overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module B is van toepassing op maatwerk geleverd door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van (web)applicaties, software, adviezen,
rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken.
Artikel B.1. Oplevering & aanvaarding
B.1.1 Opdrachtnemer spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan
Opdrachtgever op te leveren.
B.1.2 Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op
eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week
onderwerpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan
Opdrachtnemer ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de Resultaten.
B.1.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk)
afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.
B.1.4 Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien
Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet
uiterlijk binnen tien dagen na oplevering Schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat en om welke
reden(en) hij de Materialen niet accepteert.
B.1.5 Indien Materialen niet worden geaccepteerd zal Opdrachtnemer specificeren welke aanpassingen zullen
worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens
aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij
afziet van de afkeuring. Opdrachtnemer zal zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever
vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke
daarvan binnen een redelijke termijn te verhelpen.
B.1.6 Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden
op een productieomgeving of op een acceptatieomgeving. Dit ter keuze van Opdrachtnemer.
B.1.7 Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van Gebreken in
functionaliteiten en uiterlijke Gebreken; kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking.
Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die
niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. Opdrachtnemer zal eventuele
Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en
binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze
garantietermijn geldt dus niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.
B.1.8 Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige
ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van
acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer zodanige Gebreken te herstellen. Partijen
treden hiertoe met elkaar in overleg.
B.1.9 Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of
afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure.
Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die
in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
B.1.10 Opdrachtnemer heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat
Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.
B.1.11 Opdrachtnemer garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door Opdrachtnemer te
ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.
B.1.12 Opdrachtnemer spant zich in haar producten/werken zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en
beschikbaar te stellen.
B.1.13 Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten
beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.
Artikel B.2. Voortgang
B.2.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen in onderling overleg de voor het Project specifieke fases,
opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de Offerte of de Overeenkomst.
B.2.2 Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen per e-mail, telefonisch of
via het projectmanagementsysteem op de hoogte van de voortgang van het Project.
Artikel B.3. Specificaties & (bron)materialen
B.3.1 Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze
moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Opdrachtnemer zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren
op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.
B.3.2 Een Schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 3.1 is niet vereist indien Opdrachtgever de wens heeft
uitgesproken Opdrachtnemer een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze
waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich
achteraf niet beroepen op Specificaties, welke op schrift zijn gesteld, waar Opdrachtnemer niet mee heeft
ingestemd.
B.3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan
hem ter beschikking gestelde (bron)Materialen, eisen of Specificaties te onderzoeken en bij constatering van
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de
betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
B.3.4 Indien door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
(bron)Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen
tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde
gebruik door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.
B.3.5 Tenzij anders is overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht gebruik te maken van afbeeldingen,
software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na
oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij
het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever afdoende
informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke
noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
Dit staat gespecificeerd in de offerte.
B.3.6 Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, Diensten en infrastructuur upto-
date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de Dienst van Opdrachtnemer. Dit in verband
met eventuele koppelingen. Mogelijk werken applicaties niet goed als dit niet het geval is.
B.3.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van het
Project / de Dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft
gemigreerd (op aanwijzing van Opdrachtnemer) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden
die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 24 maanden geleden is geïntroduceerd,
wordt door Opdrachtnemer niet langer als actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens
indien Opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning
niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.
Artikel B.4. Licentievoorwaarden bij ontwikkeling
B.4.1 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever het recht om ontwikkelde Materialen te verveelvoudigen
en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft
beoogd.
B.4.2 Opdrachtnemer draagt daarmee nooit enige aan Opdrachtnemer toekomende rechten van intellectueel
eigendom (zoals het auteursrecht) over op Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
B.4.3 De broncode van door Opdrachtnemer geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij
de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag Opdrachtgever daarin enige wijzigingen
aanbrengen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
B.4.4 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve
van Opdrachtgever ontwikkelde
Dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds
stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.
B.4.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren,
te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter
beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten
behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in
combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.
Module C. Hosting / SaaS
Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar
houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk,
zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.
Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.
Artikel C.1. Uitvoering
C.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
C.1.2 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer Opdrachtnemer zal starten met de installatie en het beheer
van de (web)applicatie.
C.1.3 Opdrachtnemer spant zich er voor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd
en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
C.1.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie
van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle
gegevens en faciliteiten, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de
(web)applicatie, tijdig aan Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld.
Artikel C.2. Duur overeenkomst
C.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12)
maanden. Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur
kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
één (1) maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient
Schriftelijk te geschieden.
Artikel C.3. Gedragsregels
C.3.1 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met
bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat
smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij
expliciet toegestaan in de offerte) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet
uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke
levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder
toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van
derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat
waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten
van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud
zoals virussen of spyware bevat.
C.3.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade
toe te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen of
programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade
toebrengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
C.3.3 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van de zijde van
Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van
Opdrachtgever.
C.3.4 Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is Opdrachtnemer
naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het
beheer in zijn geheel door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.
Artikel C.4. Licentie
C.4.1 Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever
aan de Diensten van Opdrachtnemer aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of
te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit
redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.
Artikel C.5. Vrijwaring
C.5.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot het
gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
C.5.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in
verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van
Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid
C.6.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en
voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
C.6.2 De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, op welke
wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever.
C.6.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een
fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usbstick) te leveren aan Opdrachtgever.
C.6.4 Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
C.6.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is
overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke
SLA anders is bepaald, geldt dit artikel.
C.6.6 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden
als volledig bewijs.
C.6.7 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de
netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan
echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken
van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen
om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
C.6.8 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten
of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder
door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van
virussen, trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij
redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen.
C.6.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen
ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke
buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter
nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling,
tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
C.6.10 Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is
Opdrachtnemer gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
C.6.11 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Opdrachtnemer niet gehouden reservekopieën (back-ups) te
maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Eventueel
gemaakte backups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.
Artikel C.7. Wijzigingen
C.7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de
Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging
in functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen
indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Opdrachtnemer zou vergen, kan
Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken.
Opdrachtnemer kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.
Artikel C.8. Opslag- en datalimiet
C.8.1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand
die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet
overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit
maximum is Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor
extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt
overeengekomen, geldt de fair use policy van Opdrachtnemer.
Artikel C.9. Procedure na beëindiging
C.9.1 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst een redelijke
gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van
Opdrachtnemer, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar de systemen van een nieuwe
aanbieder. Voor dit doeleinde zal Opdrachtnemer zich inspannen de gegevens in een gangbaar
bestandsformaat aan te kunnen bieden.
Module D. Hardware
Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.
Artikel D.1. Levering en eigendom
D.1.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij
de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
D.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs
mogelijk, te controleren op gebreken.
D.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de
Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven
leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.
Artikel D.2. Garantie
D.2.1 Opdrachtnemer staat na levering gedurende 1 jaar na levering in voor de werking van de geleverde
Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door
Opdrachtgever aanspreekbaar.
D.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn
dan de door Opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.
D.2.3 De door Opdrachtnemer en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke
garantietermijn, die op de Hardware van toepassing is.
D.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet
nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.
D.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling,
dan zal Opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte
ontvangst van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende
Hardware te zorgen.
D.2.6 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of
vervangen van Hardware.
Artikel D.3. Retourneren
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal
Opdrachtgever de geleverde Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer retourneren.
D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor
rekening van de Opdrachtgever.
MODULE E -‐TELECOM RUNNING IT
Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die diensten leveren betreffende telefonie over een
computernetwerk en aanverwante diensten, zoals (X)DSL en VOIP.
ARTIKEL E.1.UITVOERING
E.1.1.
Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
E.1.2.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst, als bedoeld in deze module, onder te verhuren of anderszins
te beschikking te stellen aan derden, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
ARTIKEL E.2.DUUR VAN DE OVEREENKOMSTE.2.1.
De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
Hierna wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens twaalf (12) maanden, tot het moment van
wederopzegging.
E.2.2.
De Overeenkomst kan door Opdrachtgever tegen het einde van de periode
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand. Voor
Opdrachtnemer geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden.
E.2.3.
De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
geschieden.
ARTIKEL E.3.DIENSTVERLENING EN BESCHIKBAARHEID
E.3.1.
Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een
resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
E.3.2.
Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid
beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service
Level Agreement (SLA)
. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit artikel.
E.3.3.
Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als
volledig bewijs.
E.3.4.
De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder de
internetverbinding van Opdrachtgever indien bijvoorbeeld een VOIP-‐dienst wordt afgenomen.
Opdrachtnemer dient ten aanzien van deze externe factoren de richtlijnen van Opdrachtgever te volgen.
ARTIKEL E.4.ONDERHOUD
E.4.1.
Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten
behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke
buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter
nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij
Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
E.4.2.
Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over een
uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
E.4.3.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de werking en de technische specificaties van de Dienst te allen tijde in het
belang van de voortzetting van de Dienst te wijzigen. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer
de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van deze wijzigingen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de
betrokken wijzigingen.
ARTIKEL E.5.VERBRUIK EN KOSTEN
E.5.1.
Opdrachtgever zal op een behoorlijke wijze gebruik maken de Dienst.
Indien overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om excessief gebruik van de Dienst in rekening te
brengen bij Opdrachtgever
.
E.5.2.
Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid belminuten die Opdrachtgever per maand in
het kader van de Dienst mag gebruiken. Bij overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer gerechtigd extra
(verbruiks)kosten in rekening te brengen, conform de bedragen
voor extra belminuten die in de offerte zijn vermeld.
E.5.3.
Extra belminuten of extra kosten die verbonden zijn aan de Dienst zullen maandelijks apart en gespecificeerd in
rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
E.5.4.
Opdrachtnemer heeft het recht de kosten voor het gebruik van de Dienst van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen
zullen minimaal 30 dagen vooraf en Schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. Prijsverhogingen van 3%
of minder kan Opdrachtnemer zonder instemming van Opdrachtgever maximaal één
keer per jaar doorvoeren in de maand januari. Bij prijsverhogingen van meer dan 3% heeft Opdrachtgever het
recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zullen treden.
Opdrachtnemer zal prijswijzigingen 30 dagen voor inwerkingtreding aan opdrachtnemer kenbaar maken.
ARTIKEL E.6.NUMMERBEHEER
E.6.1.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om ten behoeve van de Dienst een nieuw
telefoonnummer te kiezen, al dan niet gebonden aan een geografisch gebied, of een telefoonnummer mee te
nemen vanuit een overeenkomst bij een derde.
E.6.2.
Voor de uitvoering van nummerbehoud volgt Opdrachtgever, voor zover mogelijk, de instructies van
Opdrachtnemer op.
Opdrachtnemer is gerechtigd eenmalige kosten voor nummerbehoud in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het opzeggen van lopende overeenkomsten bij een derde met
betrekking tot het betreffende telefoonnummer.
E.6.3.
Opdrachtgever verklaart, indien van toepassing, het geografische telefoonnummer enkel te gebruiken in het
geografische gebied waarvoor dit nummer is bestemd. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle
mogelijke gevolgen bij het niet naleven hiervan.
E.6.4.
Indien Opdrachtnemer dit in het geval van een goede functionering van de Dienst of het voldoen aan wetten
en regelgeving noodzakelijk acht, is hij gerechtigd het telefoonnummer van Opdrachtgever te wijzigen.
Opdrachtnemer zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever. Echter,
Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling
van een schadevergoeding als gevolg van de wijziging.
E.6.5.
Bij beëindiging van de Overeenkomst komt het telefoonnummer van de Opdrachtgever te vervallen, tenzij
Opdrachtgever gebruik maakt van nummerbehoud en het telefoonnummer onderbrengt bij een derde.
ARTIKEL E.7.PERSOONSGEGEVENS
E.7.1.
Opdrachtnemer slaat de persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen
oneigenlijk inzage en gebruik.
E.7.2.
Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de aan hem gerichte verzoeken van bevoegde
(overheids)instanties om de persoonsgegevens af te geven dan wel (realtime) inzage te geven in het
telefoonverkeer van Opdrachtgever.